خانه / مقالات / تقویت حافظه / تفاوت حافظه ی بلندمدت و کوتاه مدت در چیست ؟

تفاوت حافظه ی بلندمدت و کوتاه مدت در چیست ؟

حافظه حسی نخستین مرحله به یاد سپاری و ذخیره کردن اطلاعات است. در این حافظه نسخه دقیقی از اطلاعات حسی ذخیره میشود. گنجایش این حافظه نامحدود ( مانند حافظه ی بلند مدت ) است، اما مدت زمان ذخیره سازی اطلاعات بسیار کوتاه (حدود یک ثانیه) است. بعد از آنکه محرکی (از طریق گیرنده های حسی) وارد حافظه حسی شد، اگر مورد توجه و دقت قرار گیرد، اطلاعات آن محرک به حافظه کوتاه مدت انتقال مییابد. این فرآیند دقت و توجه برای انتقال اطلاعات با حافظه کوتاه مدت بسیار مهم است، زیرا آدمی در هر لحظه تحت تاثیر محرک های حسی فراوانی قرار دارد، که اگر قرار بود این محرک ها ادراک شوند، زندگی غیر ممکن میشد. آدمی از طریق توجه کردن به بعضی از امور محرک ها و بی توجهی به بعضی دیگر تصمیم میگیرد، تا آنچه را که میخواهد، ادراک کند. این فرآیند برای آغاز یادگیری مهم است.

برای اینکه بتوانیم فرآیند یادگیری را در خود مدیریت کنیم نیاز است که با ساز و کار در حافظه آشنایی داشته باشیم .

حافظه کوتاه مدت چگونه عمل میکند ؟

حافظه ی کوتاه مدت را به صورت مخفف (M.T.S ) نیز میگویند .
مهمترین ویژگی این نوع حافظه، گنجایش محدود آن است که بطور متوسط بین هفت ماده به اضافه یا منهای دو ماده (۲±۷ )است. بعضی افراد تنها ۵ ماده و برخی تا ۹ ماده را در حافظه کوتاه مدت خود نگه میدارند، اما به طور متوسط گنجایش حافظه کوتاه مدت اکثریت افراد ۷ ماده است. این رقم فراخنای حافظه نامیده میشود. ویژگی دیگر حافظه کوتاه مدت آن است که اطلاعات در آن به صورت صوتی، دیداری (عمدتا به صورت صوتی) رمزگردانی میشوند، مثال شخصی که مجموعه حروف RLBKSJ را شنیده و آن را به صورت صوتی رمزگردانی کرده است، در یادآوری ممکن است به جای حرف B ،حرف T را که صدای مشابهی با حرف B دارد، بیان کند. بازیابی در این حافظه کم و بیش عاری از خطاست، بطوری که اگر مطلبی در حافظه باشد، حتما قابل دسترسی است.

ساز و کار حافظه ی بلند مدت به چه منوال است ؟

حافظه بلند مدت به اختصار (M.T.L) نامیده میشود .
مهمترین ویژگی این نوع حافظه گنجایش نامحدود آن است، بطوری که مطالب زیادی را در آن میتوان نگهداری کرد، بدون آنکه از بین بروند. به عبارتی اطلاعات در این نوع حافظه از بین نمیروند، هرچند ممکن است فراموش شوند. به عنوان مثال کتابخانه بزرگی را در نظر بگیرید که در آن دنبال کتابی میگردید که قبال در آنجا قرار داده شده است. اگر نتوانید به کتاب مورد نظر دست پیدا کنید، به این معنی نخواهد بود که کتاب مورد نظر در آن کتابخانه وجود ندارد، یا از بین رفته است. ممکن است نحوه قرار دادن آن در محل مناسبی صورت نگرفته، یا پیگردی آن مناسب نیست.
با این روند در رابطه با حافظه ی بلند مدت است که بحث “فراموشی” پیش می آید. به بیان ساده فراموشی گم کردن اطلاعات خود در حافظه است نه از دست دادن آنها.