خانه / مقالات / تمرکز / تمریناتی برای تقویت تمرکز حواس

تمریناتی برای تقویت تمرکز حواس

تقویت تمرکز یکی از مهم ترین فاکتور‌ها برای به نتیجه رسیدن در جنبه‌های مختلف زندگی است. ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که به دلیل دل مشغولی‌های زیاد،تمرکز داشتن امری سخت و پیچیده شده‌ست. در این مقاله قصد داریم شما را با چند تمرین‌ساده اما فوق‌العاده کاربردی  آشنا کنیم که انجام موثر آن‌ها می تواند به تقویت تمرکز شما منجر شود.

 

 1. به صورت ذهنی از یک عدد مثلا ۱۰۰ شمردن را بـه صورت معکوس آغاز کنید ، به صورتی که هر رقم در یـک ثانیـه گفتـه شـود ۹۶، ۹۷ ،۹۸ …….،هنگـامی کـه توانستید بدون توقف این کار را انجام دهید باید ارقام را بیشتر کرده و از ۲۰۰ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ به پائین کار را شروع کنید .
 2. یکی از تمرین‌های ساده تقویت تمرکز این است که ۳موضوع مختلف انتخاب می کنیم و تمام سعی خود را می کنیم که در ۱۵ دقیقه پیش رو به آن موضوعات فکر کنیم. روند این تمرین به این شکل است که در سه زمینه زیر موضوعی را برای فکر کردن انتخاب می کنید.

  اول : موضوعی علمی

  دوم : موضوعی فلسفی

  سوم : موضوعی هنری

  به مدت ۵ دقیقه ، ساعت بـه دسـت ، منحصـرا در مـورد موضوع اول فکر کنید ، اگر افکـار خارجی، شـما را از آن دور کرد ، موضوع انتخاب شده را به ذهن خـود بـر گردانید ، پس از ۵ دقیقه به طور ناگهانی به موضوع دوم پرداخته و ۵ دقیقه بعدی به موضوع آخر بیندیشید .

 3. با نوشتن ارقام روی یـک تـابلوی خیـالی ، بـه یـک محاسبه عددی ساده بپردازید و نتیجه را بدون استفاده از کاغذ و قلم بدست آورید .
 4. یـک لیـوان آب را در دسـت خـود نگـاه داریـد و از ایجـاد کوچکترین ارتعاش در آب جلوگیری نمائید .
 5. یک شئ مورد علاقه خود را ، مثلا یک سیب ، یا یک شـاخ گل را در دستان خود بگیرید و به مـدت ۵ دقیقـه فقـط روی آن فکر کنید و جنبه های مختلـف وزن ، رنـگ ، بـو ، فـرم و … آن را بررسی کنید و سپس آن را کنار گذاشـته و نتـایج را یاداشـت کنید ، هر شب یک بار این کار را انجام دهید .
 6. یک برگ کاغذ را بین انگشت شست و سبابه گرفته و آن را به مدت ۵ دقیقه به صورت عمودی بدون اینکه به نوسان در آید نگاه دارید .
 7. برای تقویت توجه می توانید داخل یک اتاق شده و بـا یـک نگاه سریع به اطراف ، تمام جزئیاتی را که در یک نگاه دیده اید را یاداشت کنید .همچنین می توان به طریق پلیسی یک شخص را سـریعا نگـاه کرد ، سپس سر را بر گردانده و جزئیات چهـره ، انـدام و لبـاس وی ، اصلاح سر ، رنگ مو ، چشم ها ، فرم بینی ، لب ها ، رنـگ و طرح لباس و … را به خاطر آورد .
 8. تـاثیر خـوش خطی را در ایجـاد تمرکـز نادیـده نگیریـد ، بـا نوشـتن خـط خـوش و یـادگیری آن نـوعی نظـم را بـرای ذهـن خودتان به وجود آوردید ، در نوشتن سعی می شود کـه نقـاط ، ویرگول ها و خط تیـره هـا بـه طـرز صـحیحی گـذارده شـود و خطوط به طرز مناسبی با توازن مجموعـه خـوش خطـی رعایـت شود .
 9. برای تقویت تمرکز هنگـام مطالعـه کمـی سـرعت معقـول می تواند تمرکز را افزایش دهد . آشـنایی بـا مهارت هـای مطالعـه فعال برای دانشجویان بسیار دارای اهمیت است.
 10. برنامه ریزی برای کارهای نیمه تمام در تقویت تمرکز اثـر بخش است، دانشجویان هنگام مطالعه ممکن است دائما به فکر این قبیـل کارهـا بیفتنـد و هـر چـه ایـن افکـار را پـس مـی زننـد هماننـد فنـری جمـع شـده و بـا قـدرت بیشتری مراجعت مـی نماینـد خـوب اسـت ایـن افکـار را یاداشـت نموده و قرار ملاقات با آنها را تعیین نمائید .و به این ترتیب ذهن خود را خلاص کنید .
 11. بی انگیزگی را در خود از بین ببرید، اگر قرار اسـت روی یک درس متمرکز شوید به آن عشق بورزید و نقاط مثبت موجود در آن را کشـف و اسـتخراج کنیـد و روی آن هـا تاکید کنید . شما اگر علاقـه ای بـه یـک موضـوع بـا فـرد نداشته باشید به آن کمتر توجـه خواهیـد داشـت . بنـابراین خلاصه باید یک حالت تقدسـی بـرای مطالعـه خـود پیـدا کنید .
 12. مکان مطالعه خود را در جایی قرار دهید کـه کمتـرین عوامل حواس پرتی در آن قرار دارد ، محل عبـور و مـرور و سر و صـدا نباشـد . و عناصـر محـرک بـه حـداقل خـود برسند .
 13. تقویت تمرکز صـددر صـد رویـایی دسـت نیـافتنی اسـت، در هنگام شروع برای مطالعه به تمرکز نسبی اکتفا کنید و کار را آغاز کرده با آن ارتباط برقرار نمائید . به تـدریج تمرکز حد اکثری را بدست خواهید آورد .
 14. در زمـان مطالعـه وقفـه هـای کوتـاهی ایجـاد نمائید . مثلا در یک نشسـت مطالعاتی پـس از یـک و نیم ساعت مطالعه، ده دقیقـه اسـتراحت کنیـد ولـی هنگــام اسـتراحت بــه کارهـای سـرگرم کننــده نپردازید. هر بیست دقیقه یک بار به مـدت ۳۰ ثانیـه چشم خــود را از روی کتاب برداریـد و مجــددا شروع کنید .

اگر همچنان به دنبال تمرکـز حـواس بیشـتری هستید می توانید از مشاوره با یـک متخصـص حرفـه ای در مرکــز راهنمــایی و مشــاوره های موجود کمک بگیرید.