خانه / مقالات / کنکور / حین تست زنی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟ (۲)

حین تست زنی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟ (۲)

پاسخ را تنها زمانی تغییر دهیدکه به غلط بودن آن اطمینان دارید :

اگر فرصتی باقی ماند زمانی برای مرور تست ها کنار بگذارید ولی پاسـخ ها را عوض نکنید، مگر این که اطمـینان حاصل کنید که پاسخ اول شما غلـط بوده است. هر چه بیشتر به سر یک سؤال مردد باشید احتمال زیاد تری دارد که گیج شوید .

تمـرین زیاد ،شـادابی و سـرحال بودن، تمرکز و آرامش، و مطالعه ی مفهومی :

سرعت عمل در تست زنی به عوامل متعددی بستگی دارد. به این که چه قدر مفهومی خوانده باشید (و حفظی کار نکرده باشید)؟ چه قدر سرحال و با حـوصله باشید؟ چه تیپ شخصیتی داشته باشید؟ (فردی آرام هستیدیامضطـرب)؟ چقدر تست زنی را تمـرین کرده باشید؟ به هرحال، سـرعت عمـل در تسـت زنی موضـوعی مستقل ازسایر رفتـارها نیست. فردی که کلا کنـد است، فردی که زود مضطـرب میشود و یا کسی که تقسیـم زمان مناسبی ندارد،احتمالا در کلیه فعالیت هایی که نیازمند سرعت عمل و توانایی‌مشاهده است، مشکل خواهد داشت.

محاسبات ریاضی را با دقت و تمرکز انجام دهید:

در همه ی رشتـه های کنـکوری دروسی وجود دارند که در آنها حـل مساله و محـاسبات عددی ضرورتی اساسی است. اشتباهـات دانش آموزان در محاسبات عددی عمدتا ناشی از عجله و عدم تمرکز آنهاست که این هم ناشی از تـلاش آنان برای از دست ندادن زمان است. گفته شد، این عجله غیر از ضـرر و افزایش احتمال اشتباهات،به طور حتم هیچ خیری ندارد. به محاسبات عـددی به خصوص در رشته ی ریاضی که موارد آن زیاد است، دقت بیشتری داشته باشید. سعـی کنید به نحوی در محاسبات پیش رویـد که همـان یک بار محـاسبه، اطمـینان شما راحاصـل نماید. عجلـه در محاسبه، شک شما را افزایش داده و منجر به محاسبات دوباره و سه باره و اتلاف وقت خواهد شد.

در تست های ریاضی، یک روش کار مشخص داشته باشید تا دچار سر درگمی نشوید:

در تست های ریاضی برای کسب نتیجه بهتر ساختاری با این ترتیب توصیه میشود: مفهـوم رابه خاطر بسپـارید. موارد جامـع و مانع را شـناسایی کنید. قضایای مربوط به مفهـوم مورد نظر را به دقت و با تمامی اجزاء به خاطر بسپارید. موارد منتج از این قضایا را شناسایی کنید. حتی الامکان موارد خاص پیرامونی راشناسایی کنید. در  دروس ریاضی نباید به حفظیات اکتفا کرد اگرچه لازم است تمام فرمول ها را بدانید. در هر مساله، مجهول مساله را در یک طرف و مفروضات را در طرف مقـابل بنویسید.مشکل عمده ی دانش آموزان با ریاضی این است که صـورت مساله را درک نمیکنند. اگر مفـروضات مسـاله را تشخیـص دهید، میتوانید به پاسخ هم برسید. راه حل، درون این مفـروضات وجود دارد. در درس دیفـرانسیل مرور نکـات کلی مربوط به نمودارها میتواند در حل مسایل مربوط به بـرد تابـع، اکسترمم‌های نسـبی و مطلق و تغییرات تابع مفید واقع شود. با توجه به تـوزیع سـؤالات کنکور در درس دیفرانسیل منطقی به نظر میرسد که بیشتر تمرکز در فصول سوم به بعد باشد.

در تست های زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد :

به دلیل تنوع زیاد منابع و کتب تست های زیست شناسی، مراجعه به تست های کنکـورهای سال های قبل به عنوان بهترین منبع، بیشتر توصیه میشود. پیشنهاد میشود درروز های پایانی برای ایجـاد آمادگی بیشتر از مبحـث درس زیست،حـدود ۴۰ تست تمرین و مرور گردد. شواهـد نشان میدهد که فقط ۷درصد از دانش آموزان تست های زیست شناسی را بالای ۵۰ درصد میزنند از دوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد. اول آنکه دانـش آمـوزان سواد کافی نداشـته باشند.اما این دلیـل چندان قابل استنـاد نیـست. نکته ی دوم و عامـل اصلی ضعـف دانش آموزان در پاسخگویی به تست های زیست شناسی،عدم درک سؤالات و عجـله در پاسخ دادن است.هر سـؤال نکات کلیدی دارد که باخوب فهمیدن سـؤال قابل دستیابی است. برای هر سؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجود دارد و از این زمان میتوان ۱۵ ثانیه را به خوب خواندن سؤال، ۱۵ثانیه را به خواندن گزینه ها و ۱۵ ثانیه را به پاسخ دادن و پرکردن پاسخنامه اختصاص داد. البته بیان این نکته صرفا برای ایجاد یک الگو و تصویر ذهنی است نه اینکه واقعا برای هر تست زمان بگیرید.

در تست های معارف، امکان سرعت عمل بیشتر است :

با امکان فراموشی مفاهیم بخصوص اسامی ،مباحث سنـت های الهی، فلسفه، تاریخ و احکام، لازم است درس معـارف در یک فرصت کوتاه مرور شود. روایات مخصوصا آیات باید با دقت خوانده شود چرا که قابلیـت طراحی تست درمـورد آنها زیاد است. باید بدانید هر آیه درچه زمینه ای است و اشاره به کدام مطلب دارد.یک دانش آموز مسلط میتواند تست های معارف رادر زمان ۱۰-۸دقیقه ای پاسخ داده و در زمان صرفه جویی کند.