خانه / مقالات / اصول مطالعه / مهارت تست زنی در دروس کنکوری چگونه حاصل میشود ؟

مهارت تست زنی در دروس کنکوری چگونه حاصل میشود ؟

روش ها و فنون تست زنی – روش ها و فنون تست زنی ، یکی از مهارت های لازم در دوران دبیرستان و به خصوص کنـکور است.تسلـط برتست زنی در موفـقیت کنـکور تاثیر غیر قابل انکاری دارد.بحث درباره ی مجموعه مهارت هایی که منجر به افـزایش توانایی عملکرد تست زنی میشود،بخش چند بعدی خواهد بود.

روش ها و فنون تست زنی

با وجود آن که بعضی از افراد و مـؤسسات ادعا دارندکه روش هایی را ابـداع کرده اند تا کنـکوری ها حتی بدون حل مسـاله یا توجه به صورت مساله و براساس قوانین احتمالات بتوانند تست ها را درست علامت بزنند،عملا چنین چیزی امکانپذیر نبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی سودجویانه محسوب میشوند.

روش ها و فنون تست زنی

درس عربی :

درتست های عربی، برای کسب مهارت بیشتر، هیچ فنی به اندازه ی آمادگی های قبلی نقش ندارد. در رابطه با ترجمه به فعل و زمان فعل توجه شود و در موارد مشابه کلمات ساده ای مانند ضمائر یا مفرد و جمع بودن کلمات مدنظر قرارگیرد. در درک مطلب،دقت در مفهـوم کلی مطالب مهم است.یادتـان باشد که سؤالات مطـرحه خارج از مفـاهیم درک مطلب نخواهد بود.سـؤال های تجزیه و ترکیب ازبخش درک مطلب،از انتها پاسخ داده شوند یعنی ابتدا به ترتیب توجه شود و بعد موارد تجزیه. شناخت نقش مثل تمیز، حال و جامد و مشتق بودن کلمه دقت گردد. در رابطه با تمیز عدد و حرکت گذاری جملات داده شده به اسم های غیر منصرف دقت بیشتری شود.

درس ادبیات فارسی :

تست های ادبیات شامل تست های درس ادبیات فارسی و زبان فارسی است. تست های ادبیات را جدی بگیرید و به حفظیات اتکا نکنید.  علیرغـم آن که درس ادبیـات ارتباط با زبان مادری دانش آمـوزان دارد اما مورد سهـل انگاری بیشتری قرار میگیرد. از کنـکور ۸۱ که سـؤالات به نسبت سختتر شده است توقع میرود دانش آموزان این درس را جدی تر بگیرند علاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکور سؤال می آید به اندازه ی کفایت تدریس نمیشود و اکثـر دانش آموزان در این درس مشکل دارند. با عنایت به این که ۵ سـؤال از این کتاب طرح میشود لازم است دانش آموزان ضعف های خود را در آن جبـران نمایند. تسلط بر کلیه مـطالب ادبیات حتـی هم سنگ دبیر،برای کسـب نتیجه مطلوب ضرورت دارد. دانش آموزان در بخش دریافت پیام های اصلی مطالب نیزمشکل دارند. در قرابت های معنایی توصیه میشود ابتدا خود عبارت یا بیـت را مطالعه نموده و سپس در ذهن خودتان معنی کنید.بعد معنی را در ذهن ساده نمایید تا حدی که چکیده و درون مایه اصلی موضوع کشف شود. سؤالات اولین دفترچه عمومی، تست های ادبیات هستند و لذا تقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.

درس دین و زندگی :

درتست های دینی ،امکان سرعت عمل ،بیشتر است. با توجه  به فرار بودن مفاهیم به خصوص اسامی، مباحث سنـت های الهی ،فلسفه، تاریخ و احکام، لازم است درس دین و زندگی  در یک فرصت کوتاه مرور شود. روایات مخصوصا آیات باید با دقت خوانده شود چرا که قابلیـت طراحی تست در مـورد آنها زیاد است. باید بدانید هر آیه د رچه زمینه ای است و اشاره به کدام مطلب دارد. یک دانش آموز مسلط میتواند تست های دین و زندگی  را در زمان ۱۰-۸ دقیقه ای پاسخ داده و در زمان صرفه جویی کند.

درس زبان :

درتست های زبان انگلیسی،زمان را هماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید. تست های درس زبان آخرین گروه سوالات از مجموعه  در دفترچه ی عمومی میباشند. ۵۰ یا۶۰ درصد از دانش آموزانی که نتوانسته اند تست های زبان را بزنند استدلالشان اینست که زمان کم آورده اند. چرا؟دلیل این اتفاق اختصاص زمان بیش از حد  به تست های دروس ما قبل است.توقف زیاد در تست های قبلی موجب ضرر جدی درتست های زبان میشـود، در حالی که، اگر دقت مناسـب برای آن صرف گردد و احتمالا تست های صحیح بیشتری را علامت خواهیـد زد.بنابراین بسیارمهم است که مجمـوعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینید و زمانبندی یکسانی را در نظر بگیرید.

درس شیمی :

معمولا شیمی را به عنوان یک درس شیرین و قابل فهم میشناسند. از این درس ساده و شیرین غافل نشوید چرا که به سادگی میتوانید درصد بالایی از آن کسب کنید . درتست های شیمی به نحوه ی توزیع سؤالات و همچنین در اولویت قرار دادن پاسخگویی به تست های توصیفی توجه نمایید. توزیع تست های شیـمی به طور مساوی بین کتاب های شیمی ۲، شیمی ۳، شیمی پیش دانشـگاهی صورت میگیرد.
تنها حدود ۱۰ درصد از کل تست ها مربوط به مسایل می باشد و بقیـه مطالب توصیفی هستند، لذا در صورت کمبود وقت به هنگام تست زنی وقت
مطالعه مسائل را به زمانی موکول کنید که همه مطالب توصیفی را مطالعه کرده باشید. داوطلبان کنکوری  به دلیل اختـصاص وقت به تست های دروس
قبلی، در مـورد شیمی دچار کمبود وقت میشوند. زمانی که تست ها دروس تخصصی دیگر را علامـت میزنید،به زمان باقی مانـده برای شیمی هم
توجه داشته باشید.

درس زیست شناسی :

دانش آموزان رشته تجربی  میزان تاثیر گذاری و اهمین درس زیست را کاملا میدانند. مورد اعتماد ترین ریسمان موفقیت در کنکور تجربی تسلط بر این درس است.  درتست های زیست شناسی،دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد. به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکـور های سال های قبل به عنوان بهترین منبع، بیشتر توصیه میشود. پیشنهاد میشود در روزهای پایانی برای ایجـاد آمادگی بیشتر از مبحـث درس زیست،حـدود۴۰ تست تمرین و مرورگردد. شواهـد نشان میدهد که فقط  ۷ درصد از دانش آموزان تست های زیست شناسی را بالای ۵۰ درصد میزنند از دو جنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد.
اول آنکه دانـشآمـوزان دانش کافی ندارند .اما این دلیـل چندان قابل استنـاد نیـست. نکته ی دوم و عامـل اصلی ضعـف دانش آموزان در فهم و عدم درک سؤالات و عجـله در پاسخ دادن است.هر سـؤال نکات کلیدی دارد که با خوب فهمیدن سـؤال قابل دستیابی است. برای هرسؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجود دارد و از این زمان میتوان ۱۵ثانیه را به خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانیه را به خواندن گزینه ها و ۱۵ثانیه را به پاسخ دادن و انتقال به پاسخنامه اختصاص داد.

درس ریاضیات :

درتست های ریاضی، یک روش کار مشخص داشته باشید و فراگیری روش های متعدد با راه حل های تستی بپرهیزید تا دچار سردرگمی نشوید. مفهـوم را به خاطر بسپـارید . موارد جامـع و مانع را شـناسایی کنید. قضایای مربوط به مفهـوم مورد نظر را به دقت و با تمامی اجزاء به خاطر بسپارید. در درس ریاضیات مرور نکـات کلی مربوط به نمودارها میتواند در حل مسایل مربوط به بـرد تابـع ،اکسترمم های نسـبی و مطلق و تغییرات تابع مفید واقع شود.

مطالعه هوشمندانه

درس فیزیک :

دردرس فیـزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طور کیفـی تست هایی در سطوح ساده، متـوسط و سخت زده و مراقب مفاهیـم نزدیک به هم باشید همچنین از فلش کارت ها برای تثبیت یادگیری و حفظ فرمول ها استفاده کنید چون همانطور که میدانید اساس حل سوالات فیزیک بر یادگیری دقیق فرمول ها استوار است.

روش مطالعه دروس حفظی

روش ها و فنون تست زنی