خانه / دانلود های رایگان / ۱۰ اصل مهم برای تقویت تمرکز از زبان مجید رشیدی

۱۰ اصل مهم برای تقویت تمرکز از زبان مجید رشیدی

در این فایل تصویری، مجید رشیدی به بیان ۱۰ اصل مهم و کاربردی برای تقویت تمرکز می پردازد.
این اصول عبارتند از:
۱- مفهوم تمرکز
۲- موضوع تمرکز
۳- دیدن تمرکز دیگران
۴- جلوگیری از ورودی های حسی
۵- آرام بودن
۶- فراهم کردن ابزار
۷- تعیین هدف هفتگی
۸- قطع ارتباط با تکنولوژی
۹- گوش دادن به موزیک
۱۰- پاداش دادن به خود